Empatia i comunicació

Us traduiexo al català, la meva col.laboració per a Saludterapia

L'empatia és una qualitat de la intel·ligència emocional que ens permet posar-nos en la situació de l'un altre mirant de  pensar i entendre com l'altra persona. Per expressar aquesta qualitat se sol dir que:

S'ha de caminar amb les sabates de l'altre i fer el seu camí.Com comprendreu això no és fàcil i requereix un molt d'habilitat.

Posem per exemple que la sabata et ve gran, això ocasionarà que et costi molt caminar normalment perquè en tot moment estaràs pendent de si perds o no la sabata, la qual cosa comporta que no et fixis per on camines fins i tot pots ensopegar, mentre que si la sabata et va petita, pot ser que caminis a petits passos pensant que en caminar les sabates donaran de si i en un no res els hauràs ajustat als teus peus fet que no sol passar sovint i llavors, els teus peus seran una massa plena de butllofes en les quals no entrarà ni tan sols la teva sabata habitual.

Com veiem, l'empatia té molt a veure amb la intel·ligència emocional que ens ajuda i ens permet reconèixer i expressar les nostres emocions coneixent-nos millor a nosaltres mateixos.

Diem que una persona és empàtica quan es posa fàcilment en el lloc de l'altre sense que existeixi comunicació sobre aquest tema i tan sols amb veure la seva comunicació no verbal. Quan parlem de llenguatge verbal estem fent referència a la manera com ens comuniquem tenint en compte els següents aspectes:
 • To i volum de la veu
 • Inflexions de la veu
 • Gestos de la cara, el cos, les mans
 • Postura i distancia
 • Somriure
 • Contacto visual ( expressió , mirada, brillant, trista, pupil·les dilatades)
 • Contacte Físic
Comprovarem que tots aquests canals de comunicació són molt importants i ens permeten veure el que uns altres no veuen, si no hi ha coherència entre el que es diu i el que es veu. De fet la comunicació no verbal, ens serveix per reemplaçar les paraules, repeteixen en certa manera el que estem dient i emfatitzen el nostre missatge verbal.

Un objectiu a tenir en compte en tot procés de comunicació és que el llenguatge no verbal o CNV és una part inseparable de tot el procés de comunicació, ja que quan comuniquem, transmetem no només la informació sinó també, emocions afectes, sentiments. Per aquest motiu és tan necessari que el nostre missatge sigui congruent, ja que la part emocional es transmet per la part no verbal. El teu pots dir a una persona que t'ha agradat molt el regal que t'ha ofert encara que verbalment li pots dir tot el contrari i això comporta que l'interlocutor no crea el teu missatge.

Daniel Goleman, autor de la intel·ligència emocional, ens diu que saber escoltar activament és la clau de l'empatia. Això no vol dir que comprem les emocions i la història de la persona que tenim davant, ja que llavors tindríem difícil la sortida. Hem de saber desconnectar sense perdre el nostre control per donar-li la companyia, la comprensió, l'ajuda, l'afecte o el que la persona necessita en aquell moment encara que no ho diu explícitament.

L'escolta activa de la qual parla Goleman és la que equival a escoltar i entendre la comunicació des del punt de vista de la persona que parla, de manera que entenem el que l'altra persona està expressant amb la parla sinó també amb els pensaments i les idees del que està dient. Aquesta habilitat necessita també la col·laboració de l'empatia, que és un dels elements més importants de la intel·ligència emocional.

De tot l'exposat, veiem que una bona gestió de les nostres emocions ens permet tenir una bona comunicació i empatizar amb els nostres semblants. Com coach personal m'agrada incidir en els temes de comunicació i intel·ligència emocional, que ens permeten ser i actuar de manera natural.
Saludterapia
La empatía es una cualidad de la inteligencia emocional que nos permite ponernos en la situación del otro a la par que intentamos pensar y entender cómo la otra persona. Para expresar esta cualidad se suele decir que:
Se debe caminar con los zapatos del otro y hacer su camino.
Como comprenderéis esto no es fácil y requiere un mucho de habilidad.
Pongamos por ejemplo que el zapato te viene grande, ello ocasionará que te cueste mucho andar normalmente porque en todo momento estarás pendiente de si pierdes o no el zapato, lo que conlleva que no te fijes por dónde caminas incluso puedes tropezar, en tanto que si el zapato te va pequeño, puede que andes a pequeños pasos pensando que al caminar los zapatos darán de si y en nada los habrás ajustado a tus pies cosa que no suele pasar a menudo y entonces, tus pies serán una masa llena de ampollas en las que no entrará ni tan siquiera tu zapato habitual.
Como vemos, la empatía tiene mucho que ver con la inteligencia emocional que nos ayuda y nos permite reconocer y expresar nuestras emociones conociéndonos mejor a nosotros mismos.
Decimos que una persona es empática cuando se pone fácilmente en el lugar del otro sin que exista comunicación al respecto y tan sólo con ver su comunicación no verbal. Cuando hablamos de lenguaje verbal estamos haciendo referencia a la manera cómo nos comunicamos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 • Tono y volumen de la voz
 • Inflexiones de la voz
 • Gestos de la cara, el cuerpo, las manos
 • Postura y distancia
 • Sonrisa
 • Contacto visual ( expresión , mirada, brillante, triste, pupilas dilatadas)
 • Contacto Físico
Comprobaremos que todos estos canales de comunicación son muy importantes y nos permiten ver lo que otros no ven, si no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se ve. De hecho la comunicación no verbal, nos sirve para reemplazar las palabras, repiten en cierta manera lo que estamos diciendo y enfatizan nuestro mensaje verbal.
Tipos de comunicación no verbal
Un objetivo a tener en cuenta en todo proceso de comunicación es que el lenguaje no verbal o CNV es una parte inseparable de todo el proceso de comunicación, ya que cuando comunicamos, transmitimos no sólo la información sino también, emociones afectos, sentimientos. De ahí que es tan necesario que nuestro mensaje sea congruente, ya que la parte emocional se transmite por la parte no verbal. Tu puedes decir a una persona que te ha gustado mucho el regalo que te ha ofrecido aunque verbalmente le puedes decir todo lo contrario y esto conlleva que el interlocutor no crea tu mensaje.
Daniel Goleman, autor de la inteligencia emocional, nos dice que saber escuchar activamente es la clave de la empatía. Ello no quiere decir que compremos las emociones y la historia de la persona que tenemos enfrente, ya que entonces tendríamos difícil la salida. Tenemos que saber desconectar sin perder nuestro control para darle la compañía, la comprensión, la ayuda, el afecto o lo que la persona necesita en aquél momento aunque no lo dice explícitamente.
La escucha activa de la que habla Goleman es la que equivale a escuchar y entender a comunicación desde el punto de vista de la persona que habla, de manera que entendemos lo que la otra persona está expresando con el habla sino también con los pensamientos y las ideas de lo que está diciendo. Esta habilidad necesita también la colaboración de la empatía, que es uno de los elementos más importantes de la inteligencia emocional.
De todo lo expuesto, vemos que una buena gestión de nuestras emociones nos permite tener una buena comunicación y empatizar con nuestros semejantes. Como coach personal me gusta incidir en los temas de comunicación e inteligencia emocional, que nos permiten ser y actuar de manera natural.


No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein