Aptituds emocionals


L'intel·ligència emocional és un dels temes que més s’ha estudiat e investigat dins la branca de la psicologia i de la intel·ligència racional , i fins i tot es parla de temes com edat mental, coeficient intel·lectual, aptituds intel·lectuals, i intel·ligències múltiples. Goleman, considera cinc aptituds emocionals que classifica en dos grups
               
Ell entén que , una aptitud emocional es una capacitat que aprenem basada en la intel·ligència emocional que origina un desenvolupament laboral excel·lent.

Les característiques de les persones emocionalment intel·ligents son les següents:
·        Tenir un alt grau d’autoestima.
·        Ser una persona positiva
·        Saber donar i rebre
·        Tenir empatia
·        Reconèixer els propis sentiments
·        Ser capaç de gestionar i controlar aquets sentiments
·        Tenir motivació, il·lusió
·        Tenir valors
·        Trobar l’equilibri entre la exigència i la tolerància.

Totes les persones naixem amb característiques especials i diferents, encara que a vegades la manera que tenim de comportar-nos l’hem après . Recorda per exemple, quan eres petit i et deien que un nen no té que plorar com una nena. Aquest fet comporta que els homes retinguin mes les seves emocions per la por de ser mal vistos. I aixi ens pasa també amb altres situacions, tant a les dones com a els homes al llarg de la nostra vida laboral i persona.

Et sugereixo contactis amb mi, si veus que tens quelcom a millorar de les teves habilitats i conductes.-

Montserrat Coach Personal i formadora

Aptitudes emocionales

La inteligencia emocional es uno de los temas que más se ha estudiado y  investigado dentro de la rama de la psicología y de la inteligencia racional , e incluso se habla de temas como edad mental, coeficiente intelectual, aptitudes intelectuales, @e inteligencias múltiples. Goleman, considera cinco aptitudes emocionales que clasifica en dos grupos:


El entiende que , una aptitud emocional se una capacidad que aprendemos basada en la inteligencia emocional que origina un desarrollo laboral excelente.

Las características de las personas emocionalmente inteligentes sueño las siguientes:

 Tener un alto grado de autoestima.
 Ser una persona positiva
 Saber dar y recibir
 Tener empatía
 Reconocer los propios sentimientos
 Ser capaz de gestionar y controlar estos sentimientos
 Tener motivación, ilusión
 Tener valores
 Encontrar el equilibrio entre la exigencia y la tolerancia.

Todas las personas nacemos con características especiales y diferentes, aunque a veces la manera que tenemos de comportarnos lo hemos aprendido . Recuerda por ejemplo, cuando eras pequeño y te decían que un niño no tiene que llorar como una niña. Este hecho comporta que los hombres retengan mes sus emociones por el miedo de ser mal vistos. Y sí nos sucede a unos y a otras también en otras situaciones, en nuestra vida laboral y personal.

Te sugiero contactes conmigo si quieres mejorar tus habilidades. 

El diàleg

Fa dies i quasi anys que la paraula diàleg sona molt entre nosaltres, sense acabar de donar sentit o entendre que vol dir la mateixa.

La paraula prové del grec diàlegs (διάλογος) que es compon de dia que significa dos i logos que significa paraula. És la paraula que s'intercanvia amb dues o més persones.

D'aquesta manera el diàleg és una manera que és utilitzada pels humans per comunicar-se i alhora intercanviar informació entre ells per tal d'entendre's o arribar a acords puntuals sobre un tema determinat entre dues o més parts.

Entenem per tant que el diàleg intenta buscar la veritat alhora que fonamenta el coneixement sense embuts ni prejudicis. El diàleg descriu la conversa entre dues o més persones, que exposen les seves idees de manera alternativa per intercanviar les seves postures. A través del diàleg, el que pretenem és arribar a un acord.

Si veiem la realitat que estem vivint en els moments actuals, comprovem que el diàleg a gran escala, resulta molt complicat i difícil per la quantitat de persones que intervenen en la conversa. Posem per exemple el cas català. En l'àmbit estatal ens diuen que no tindran diàleg i només utilitzen els tribunals per a fer callar les diferents veus i en l'àmbit europeu intervenen molts de països que diuen que això és en tema intern i no volen intervenir, tot i que recentment i a través dels tribunals han hagut d'actuar per diferents motius.

Plató va er l'introductor del diàleg. En el diàleg és l'individu que pensa què vol comunicar i com, i per això tria el canal i el codi adequat per fer arribar el seu missatge.

De tot el que us he escrit avui, el que veiem és que la comunicació és molt important a tots nivells i que cal que aquesta sigui correcta en tot moment.

Laswell sintetitza la teoria de la comunicació en una frase:

 "Qui diu, què, a qui, en quin mitjà i amb quins efectes".

Bon dia i desitjar que el diàleg s'instauri ben aviat entre tots, per aconseguir resoldre tots els conflictes actuals.

El Diàlogo

Hace dias incluso años que la palabra diálogo resuena  entre nosotros, sin acabar de dar sentido o entender que quiere decir la misma.

La palabra proviene del griego diálogos (διάλογος) que se compone de día que significa dos y logos que significa palabra. Es la palabra que se intercambia cono dos o más personas.

De esta manera el diálogo es una forma que se utilizada muchos entre  los humanos para comunicarse y al mismo tiempo intercambiar información entre ellos para entenderse o llegar a acuerdos puntuales sobre un tema determinado entre dos o más partes.

Entendemos por tanto que el diálogo intenta buscar la verdad al tiempo que fundamenta el conocimiento sin tapujos ni prejuicios. El diálogo describe la conversación entre dos o más personas, que exponen sus ideas de manera alternativa para intercambiar sus posturas. A través del diálogo, lo que pretendemos se legar a un acuerdo.

Viendo la realidad que estamos viviendo en los estos momentos, comprobamos que el diálogo a gran escala, resulta muy complicado y difícil por la cantidad de personas que intervienen en la conversación. Pongamos por ejemplo el caso catalán. En el ámbito estatal  dicen que no tendrán diálogo con los políticos y sólo utilizan los tribunales para acallar las diferentes voces y en el ámbito europeo intervienen muchos de países que dicen que esto es un en tema interno que se debe resolver entre ellos y no quieren intervenir, aunque recientemente y a través de los tribunales han tenido que actuar por diferentes motivos, aunque entre tribunales.

Platón es el introductor del diálogo. En el diálogo es el individúo que piensa qué quiere comunicar y cómo, y para ello escoge el canal y el código adecuado para hacer llegar su mensaje.

De todo lo que he escrito hoy, comprobamos que la comunicación se muy importante en todos los niveles y que es necesario que ésta sea correcta y fluída en todo momento.

Laswell sintetiza la teoría de la comunicación en una frase:
 "¿Quién dice qué, a quién, en qué medio y cono qué efectos".

Buenos días y desear que el diálogo se instaure a la mayor brevedad entre todos ellos, para lograr resolver todos los conflictos actuales. 


En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein