Cada persona és, un regal.

Al llarg de la nostra vida, coneixem moltes persones i totes elles ens aporten el que ens convé aprendre o desaprendre en aquell moment. Potser a vegades no en som del tot conscients, i sembla que sigui un misteri que aquell o altre determinat personatge s'hagi creuat en el nostre camí.

Això rep un nom "causalitat" que és el principi i origen d'alguna cosa . Diuen també que l'atzar no existeix, que tot té un propòsit a la vida, tot i que a vegades es fa difícil de desxifrar-ho.

Si pensem i reflexionem acuradament comproven que cada persona coneguda ens ha aportat quelcom, hem après el que necessitàvem justament en el moment en el qual ha aparegut i després moltes vegades aquesta persona desapareix de la nostra vida, perquè ja hem après la lliçó i hem de donar pas a una altra experiència.

N'hi ha que d'aquestes causalitats en diu serendipitat i que vol dir serendipitat? Es defineix com l descobriment o troballa realitzat per casualitat de manera inesperada que no estàvem buscant però que ha vingut a nosaltres. Aquesta paraula pel que sembla prové d'una antiga fabula persa del segle XVII que explica les aventures de tres prínceps dotats d'un do extraordinari i estrany que els hi permet descobrir totes les solucions als seus problemes.

Sigui el que sigui, cada persona que entra a la nostra vida és un regal i per això mateix cal estar agraït per la seva companyia i donar les gràcies cada dia per tot el que la vida ens dóna i ens aporta sense que nosaltres li demanem. La gratitud forma part de la meva escala de valors i cada dia quan me'n vaig al llit dono gràcies pel dia que he viscut i la gent que m'he trobat.
Gràcies.
La teva Coach
Montserrat
 
Cada persona es, un regalo
 
A lo largo de nuestra vida, conocemos muchas personas y todas ellas nos aportan aquello que nos conviene aprender o desaprendrer en aquel momento. Quizás a veces no somos del todo conscientes, y parece que sea un misterio que aquel u otro determinado personaje se haya cruzado en nuestro camino.

Esto recibe un nombre  de "causalidad" que es el principio y origen de algo . Dicen también que el azar no existe, que todo tiene un propósito en la vida a pesar de que. a veces se hace difícil de descifrarlo.

Si pensamos y reflexionamos cuidadosamente comprobamos aunque un poco escèticos que cada persona conocida nos ha aportado algo, hemos aprendido lo que  que necesitábamos justamente en el momento en el cual ha aparecido y después muchas veces esta persona desaparece de nuestra vida, porque ya hemos aprendido la lección y tenemos que dar paso a otra experiencia.

Hay quien de estas causalidades las denomina "  serendipidad" y ¿que quiere decir serendipitat? Se define como el descubrimiento o hallazgo realizado por casualidad de manera inesperada que no estábamos buscando pero que ha venido a nosotros. Esta palabra al parecer proviene de una antigua fabula persa del siglo XVII que explica las aventuras de tres príncipes dotados de un don extraordinario y extraño que les permitia descubrir todas las soluciones a sus problemas.

Sea el motivo que sea, cada persona que entra e nuestra vida es un regalo y por eso mismo hay que estar agradecidos por su compañía y dar las gracias cada día por todo lo que que la vida nos da y nos aporta sin que nosotros llo pidamos. La gratitud forma parte de mi escala de valores y cada día cuando me acuesto doy gracias por el día vivido y la gente que me he encontrado.
Gracias.

Tu coach 
Montserrat

La igualtat feina de tots

Encara avui el tema de la igualtat de la Dona segeuix essent actualitat perquè ni de bon troç la igualtat de gènere s'ha complert. Sembla una mica trist que any darrera any anem parlant de lo mateix i que a l'hora de la veritat no es reflexi en el nostre dia a dia, tant a nivell laboral, com familiar, com social.

Pel que sento a parlar resulta que el masclisme continua essent molt real en les nostres instituts i que el domini per part dels nois enfront les noies es dona molt sovint, ja que aquestes són controlades per les seves parelles tant virtualment com presencialment. No et possis aquest vestit, no et pintis, no parlis amb aquest, no somriguis, llegeixen els seus watss ..... Buff, quan m'ho expliquen se'm possa la pell de gallina. On hem anat a parar?

Com pot ser que avui al segle XXI estiguin passant fets com aquests?

És que no hem après res?

De tots és conegut que homes i dones fisiologicament parlant sóm diferents ara bé d'això a que ells siguin més bons, hagin de cobrar més i tot això, res de res. Això ja són figues d'un altre paner.

I la feina és per a tots homes i dones i nosaltres hem de reconèixer que també hem de fer canvis i molts en l'educació dels rols dels nens i les nenes a casa, perquè sense voler a vegades li riem les gràcies al nen quan fa el trapella i a la nena la renyem perquè això no es fa. les nenes de rosa els nens de blau. M'enteneu oi?

També en questió de sous i llocs de treball, no us sembla que ja n'hi ha prou? Si tenim els mateixos estudis, les mateixes capacitats, perquè hem de cobrar menys, o ens hem de sentir a dir, "en aquest moments no et válida perquè estàs criant els fills, més endavant ja trobarás el teu lloc". Això ho puc dir perquè a mi em va passar i és un fet que encara es repeteix actualment. Sembla que la criança dels fills només sigui cosa de la mare. No tenen pares aquests nens i nenes? I la conciliació familiar on és?

I en quant a les feines de casa, qui és que en fa la major part o hi dedica més temps? Evidentment les dones segons les estadístiques actuals i aixo també ens ho hem de fer mirar. A la mínima que el company, marit, fa la minima errada, ja li perdonem la vida i l'hi diem, ja ho faig jo, surt d'aqui. Noies.... que no anem bé.

Entre totes i tots hem de procurar que les coses es facin en igualtat. Resulta que quan es celebren actes del dia de la dona s'exclouen moltes vegades els homes i penso, si volem que hi hagi igualtat ho hem de fer junts no establint diferències sexistes.  Ells han de sentir que sóm iguals en oportunitats de treball, salari, socials etc i ho han de considerar un fet normal.

I si no ens hi possem, l'any vinent estarem parlant de lo mateix i seguirem pel mateix camí, queixant-nos sense posar-hi remei.

Entre tots ho hem de fer possible. Tots tenim els mateixos drets i les mateixes obligacions. 

La teva Coach
Montserrat


La igualdad de la Mujer

Todavía hoy el tema de la igualdad de la Mujer sigue siendo actualidad porque en ningún caso gualdad de género es un hecho. Parece un poco triste que año trás año sigamos hablando  de lo mismo y que a la hora de la verdad no se refleje en nuestro día a día, tanto a nivel laboral, como familiar, como social.
Me cuentat  que el machismo continúa instalado en nuestros institutos y que el dominio por parte de los chicos enfrente las chicas se da frecuentemente, puesto que estas son controladas por sus parejas tanto virtualmente como presencialmente. No te pongas  este vestido, no te pintes, no hables con este, no sonrías, leen sus watss ..... Buff, cuando me lo explican se me ppone  la piel de gallina.

¿Dónde hemos ido a parar?

¿Cómo puede ser que hoy en el siglo XXI estén pasando hechos como estos?

¿Es que no hemos aprendido nada?

De todos es conocido que hombres y mujeres fisiologicamente hablando somos diferentes ahora bien de esto a que ellos sean másinteligentes, tengan que cobrar más y todo esto, nada de nada. Esto ya es harina de otro costal.

Y el trabajo a realizar lo debemos hacer tanto hombres como mujeres y  tenemos que reconocer que hay que efectuar cambios y muchos en la educación de los roles de los niños y las niñas en casa, porque sin querer a veces le reímos las gracias al niño cuando hace el trapacero y a la niña la regañamos porque esto no se hace, las niñas de rosa los niños de azul. Me entendéis , ¿verdad?

También en tema de salarios  y puestos de trabajo, parece que no somos en nada parecidos. Si tenemos los mismos estudios, las mismas capacidades, porque tenemos que cobrar menos, o  tenemos que escuchar que nos digan, "en este momentos no eres válida porque estás criando los hijos, más adelante ya encontrarás  tu lugar". Esto lo puedo decir porque a mí me pasó y es un hecho que todavía se repite actualmente. Parece que la crianza de los hijos sólo sea cosa de la madre. ¿No tienen padres estos niños y niñas? ¿Y la conciliación familiar donde es?

Y en en cuanto a los trabajos de casa, ¿quién  hace la mayor parte o dedica más tiempo? Evidentemente las mujeres según las estadísticas recientes , quizás debemos cambiar ya. Cuando el compañero, marido, comete el  minimo error, ya le perdonamos la vida y le decimos, ya lo hago yo, sal de aqui. Chicas.... que no vamos bien.

Entre todas y todos tenemos que procurar que las cosas se hagan en igualdad. Resulta que cuando se celebran actos del día de la mujer se excluyen muchas veces a los hombres y pienso, si queremos que haya igualdad lo tenemos que hacer juntos no estableciendo diferencias sexistas. Ellos tienen que sentir que somos  iguales en oportunidades de trabajo, salario, sociales etc y lo tienen que considerar un hecho normal.

Y si no hacemos algo al respeto seguiremos hablando de los mismo el año próximo y estaremos en el mismo lugar, quejándonos sin poner remedio.

Entre tod@s lo tenemos que hacer posible. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones.

Tu Coach
Montserrat

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein