El retorn dels Valors

Estic col-laborant a la plana www.Valorizateya.com on aniré penjant algun que altre post sobre els valors i volia compartir aquest amb la meva llengua, el català.

El retorn dels valors

Sovint em pregunto què ha passat en el nostre entorn, perquè els Valors que eren alguna cosa essencial i inherent a tota persona, que es transmetien de pares a fills, com una segona pell de tota persona pel fet de ser-ho, hagin quedat en desús i s'hagin devaluat de manera ostensible. Sentir parlar de manipulació, corrupció o crisi en aquests moments, és el més normal i corrent, en l'actualitat i ja gairebé ens deixa indiferents. En canvi, quan parlem de valors, ho diem amb una certa malenconia, esperant que tornin, que apareguin, sense fer gens per recuperar-los i esperant que igual que la pluja, caiguin del cel sense més.

Això fa que pensi si realment som conscients del significat i abast de la paraula Valor i el que comporta que vulguem recuperar-los i que tornin a ocupar un lloc predominant a tots nivells, personal, familiar, social, laboral, de manera que formin part de la nostra manera de ser i de viure.

Els Valors són atemporals, no tenen forma ni color, i els hem de viure personalment, no els pot viure ni sentir una altra persona que no siguem nosaltres, l'única cosa que podem fer, és transmetre'ls amb les nostres actuacions i exemple, i així els posem al descobert. Ningú pot comprar els nostres valors, perquè no tenen preu, el valor l'hi donem cadascun de nosaltres individualment i col·lectivament quan actuem conforme a ells.

Així, que no perdem més el temps, parlant de si són convenients o no, si els hem oblidat, si han desaparegut, si són obsolets, i fem que tornin a ocupar el lloc que no haguessin d'haver perdut i passem a l'acció. Identifiquem i valorem quins valors són els que dominen en les nostres accions i a poc a poc anem integrant-los en el nostre dia a dia.

Sóc conscient que així de sobte, parlar de Valors en majúscula, sona una mica estrany, encara que crec que si ens ho proposem entre tots, recuperaran el lloc i la solidesa que donaran forma a la nostra vida. Què et sembla, comencem?

El retorno a los valores

2015-06-23-09.02.24
A menudo me pregunto qué ha pasado en nuestro entorno, para  que los Valores que eran algo esencial e inherente a toda  persona, que se transmitían de padres a hijos, y eran como una segunda piel de toda persona por el hecho de serlo, hayan quedado en desuso y se hayan devaluado de manera ostensible. Oír hablar de manipulación, corrupción o crisis en estos momentos, es lo más normal y corriente, en la actualidad y ya casi nos deja indiferentes. En cambio,  cuando hablamos de valores, lo decimos con una cierta melancolía, esperando que vuelvan, que aparezcan, sin hacer nada para recuperarlos y esperando que al igual que la lluvia, caigan del cielo sin más.
Esto hace que piense si realmente somos conscientes del significado y alcance de la palabra Valor  y lo que comporta que queramos recuperarlos y que vuelvan a ocupar un lugar predominante a todos niveles, personal, familiar, social, laboral, de forma que formen parte de nuestra manera de ser y de vivir.
Los Valores son atemporales, no tienen forma ni color, y los debemos vivir personalmente, no los puede vivir ni sentir otra persona que no seamos nosotros,  lo único que podemos hacer, es transmitirlos con nuestras actuaciones y ejemplo, y así los ponemos al descubierto. Nadie puede comprar nuestros valores, porque no tienen precio, el valor se lo damos cada uno de nosotros individualmente y colectivamente cuando actuamos conforme a ellos.
Así, que no perdamos más el tiempo, hablando de si son convenientes o no, si los hemos olvidado, si han desaparecido, si son obsoletos, y hagamos que vuelvan a ocupar el lugar que no debieran haber perdido y pasemos a la acción. Identifiquemos y valoremos qué valores son los que dominan en nuestras acciones y poco a poco vayamos integrándolos en nuestro día a día.
Soy consciente que así de pronto, hablar de Valores en mayúscula, suena un poco extraño, aunque creo que si nos lo proponemos entre todos, recuperarán el lugar y la solidez que darán forma a nuestra vida. ¿Qué te parece, empezamos?

Montserrat
Coach Personal en Valores y Emociones

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein