El conflicte

Es produeix un conflicte, quan hi ha una confrontació d'interessos entre dos o mes persones. Normalment es produeix en tota relació entre persones, quan existeixen diferències d'opinions, creences o objectius. La nostra educació ens ha ensenyat a guanyar i a tenir sempre la raó i per això moltes vegades ens costa canviar de criteri o opinió, perquè el conflicte porta implícit que surtin a l'exterior les nostres emocions, pensaments i accions , en intentar defensar la nostra postura o posició respecte al mateix.
Sinèrgia

Hocker i Wilmot defineixen el conflicte com : “la lluita que s'estableix entre dues parts interdependents almenys, les quals perceben metes incompatibles, recursos escassos i interferència de l'altra part en l'obtenció de les seves metes” Això porta com a conseqüència que sorgeixin incompatibilitats per diversos motius, tant laborals, com a socials, com a amorosos. També es poden donar en les contra prestacions de compra i venda, quan les dues parts no es posen d'acord en el preu i creuen que ells tenen raó i l'altra part no.

El conflicte és un procés que apareix quan una persona veu que els seus interessos no concorden amb els de l'altra persona fins al punt que són totalment oposats i això fa que pensi que es vora afectat d'una manera o una altra de forma negativa .

Un conflicte pot sorgir per:

  • El que té una persona és desitjat per uns altres
  • El que un fa afecta als altres
  • Personalitats incompatibles
  • Valors contraposats
  • Creences diferents
I com els resoldrem ? Doncs procurant ser el màxim de flexibles, acomodar-nos a la nova situació amb el menor cost emocional, intentant comunicar-nos a tot moment de manera assertiva, amb molta sinceritat i deixant clar a tot moment que actuem d'igual a igual, reduint al màxim les tensions, fent ús de la nostra intel·ligència emocional.

Si actuem d'aquesta manera aconseguirem resoldre aquesta o altres situacions difícils que comporten tants problemes sense resoldre i que tant dany produeixen en les relacions laborals o personals.

Hem de saber, pactar, negociar, cedir, integrar, ser creatiu, buscar sinergies, si ho fas així , un de més un sera igual a tres.


Com deia Aristòtil

Qualsevol pot enfadar-se, això és alguna cosa molt senzilla. Però enfadar-se amb la persona adequada, en el grau exacte, al moment oportú, amb el propòsit just i de la manera correcta, això, certament, no resulta tan senzill.


La teva Coach en Valors i Emocions

Las Creencias

 Se produce un conflicto, cuando hay una confrontación de intereses entre dos o mas personas. Normalmente se produce en toda relación entre personas, cuando existen diferencias de opiniones, creencias u objetivos. Nuestra educación nos ha enseñado a ganar y a tener siempre la razón y por esto muchas veces nos cuesta cambiar de criterio u opinión, porque el conflicto lleva implícito que salgan al exterior  nuestras emociones, pensamientos y acciones , al intentar defender nuestra postura o posición respecto al mismo. 

*Emoción

Hocker y Wilmot definen el conflicto como : “la lucha que se establece entre dos partes interdependientes al menos, las cuales perciben metas incompatibles, recursos escasos e interferencia de la otra parte en la obtención de sus metas”  Eso lleva como consecuencia que surjan incompatibilidades por diversos motivos, tanto laborales, como sociales, como amorosos. También se pueden dar en las contra prestaciones de compra y venta, cuando las dos partes no se ponen de acuerdo en el precio y creen que ellos tienen razón y la otra parte no.

El conflicto es un proceso que aparece en cuanto una persona ve que sus intereses no concuerdan con los de la otra persona hasta el punto de que son totalmente opuestos y esto hace que piense que se vera afectado de una manera u otra de forma negativa .

Un conflicto puede surgir por:
  • Lo que tiene una persona es deseado por otros
  • Lo que uno hace afecta a los demás
  • Personalidades incompatibles
  • Valores contrapuestos
  • Creencias diferentes  
Y ¿como los resolveremos ?   Pues procurando ser el máximo de flexibles, acomodarnos a la nueva situación con el menor coste emocional, intentando comunicarnos en todo momento de manera asertiva, con mucha sinceridad y dejando claro en todo momento que actuamos de igual a igual, reduciendo al máximo las tensiones, haciendo uso de nuestra inteligencia emocional

Si  actuamos de esta manera conseguiremos resolver esta u otras situaciones difíciles que conllevan tantos problemas  sin resolver y que tanto daño producen en las relaciones laborales o personales.

Debemos saber, pactar, negociar, ceder, integrar, ser creativo, buscar sinergias, si lo haces así , uno más uno sera igual a tres.

Como decía Aristóteles
Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo

Tu coach
Montserrat 
*Foto de mi propiedad 

No hay comentarios:

En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein